سازگار با دستگاههای دولچه گوستو (34)

سازگار با دستگاههای کافیتالی (16)

سازگار با دستگاههای نسپرسو (84)